Analityka Internetowa

Projektujemy i budujemy funkcjonalne aplikacje dedykowane usprawniaj?ce wybrane procesy biznesowe w przedsi?biorstwie

Serwisy internetowe

Ka?dy tworzony przez nas serwis www to praca zespo?u ekspertów: specjalistów z zakresu marketingu, grafików, copywriterów

i programistów, co gwarantuje zachowanie pod ka?dym wzgl?dem najwy?szych standardów w bran?y internetowej.

Sklepy internetowe

Oferujemy rozwi?zania pomagaj?ce osi?ga? sukces na niezwykle konkurencyjnym rynku e-biznesu, poprzez dostosowanie Naszych realizacji do indywidulnych potrzeb klientów i u?ytkowników wynikaj?cych ze specyfiki danej bran?y.

Aplikacje dedykowane

Projektujemy i budujemy funkcjonalne aplikacje dedykowane usprawniaj?ce wybrane procesy biznesowe w przedsi?biorstwie.

Tworzone przez nas aplikacje dedykowane s? od pocz?tku do końca zaprojektowane i dostosowane do specyfiki dzia?ania konkretnej firmy.

Pozycjonowanie SEO

Poprzez ci?g?? prace nad optymalizacj? witryn WWW jak równie? etycznymi dzia?aniami zewn?trznymi dbamy aby Nasi klienci byli odnajdywani w czo?ówce wyników wyszukiwania najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych

Portale informacyjne

W dynamicznym ?wiecie informacji w internecie projektujemy i tworzymy rozbudowane rozwi?zania portalowe umo?liwiaj?ce skuteczne dotarcie z informacj? do spo?eczno?ci internetowej

Kampanie e-marketingowe

Poprzez odpowiedni dobór form, tre?ci i no?ników reklamy oraz w celu osi?gni?cia maksymalnej efektywno?ci, przygotowujemy dla Naszych klientów skuteczne kampanie e-marketingowe

Kampanie reklamowe SEM

Nadzorujemy i prowadzimy kampanie linków sponsorowanych, reklam graficznych i video. Jako uczestnik programu Google Partner k?adziemy nacisk na jako?? kampanii i efektywno?ci wykorzystania ?rodków finansowych klienta

Web usability

Prowadzimy kompleksow? analiz? stron pod k?tem ich u?yteczno?ci przez u?ytkowników końcowych. Celem dzia?ań jest zwi?kszenie atrakcyjno?ci witryn, przek?adaj?ce si? na wi?ksz? ilo?? odwiedzaj?cych, czy te? podniesienia stopnia konwersji zamierzonych dzia?ań na witrynie.

Marketing szeptany

Dzi?ki tej formie Naszych dzia?ań w Internecie docieramy z promocj? produktów i marki Naszych partnerów bezpo?rednio do ich klientów, anga?uj?c ich do prowadzenia dyskusji, wyra?ania opinii czy tez bezpo?rednich rekomendacji

Social media marketing

Wraz z dynamicznym rozwojem mediów spo?eczno?ciowych dla Naszych klientów prowadzimy obs?ug? profili firmowych, przeprowadzamy kampani? reklamowe jak równie? analizujemy ich obecno?? w sieciach spo?eczno?ciowych

Hosting

Posiadamy w?asne zaplecze sprz?towo serwerowe pozwalaj?ce na kompletne utrzymanie serwisów, sklepów i portali internetowych oraz obs?ug? kont pocztowych i FTP, z mo?liwo?ci? indywidualizacji konfiguracji, w tym konfiguracj? serwerów wirtualnych czy us?ug? kolokacji
体彩屋 清丰县| 双柏县| 商都县| 伊春市| 本溪市| 武山县| 龙南县| 加查县| 陈巴尔虎旗| 宜春市| 额济纳旗| 营口市| 横峰县| 玛沁县| 蒙山县| 清新县| 定西市| 龙里县| 琼结县| 彭山县| 五家渠市| 波密县| 宁化县| 晋中市| 德阳市| 称多县| 启东市| 沙田区| 天全县| 信丰县| 深水埗区| 山东| 塔河县| 扎赉特旗| 定日县| 淮南市| 陆良县| 大姚县| 化德县| 六枝特区| 祁阳县|