Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu końcowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest TiOmedia s.c. Oskar Strz?pek i Alicja Strz?pek z siedzib? w Rzeszowie przy ul. Twardowskiego 4 BC
4. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
a)dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisu i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
c)utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
d) personalizacji przekazów marketingowych,
e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodno?ci dzia?ania serwisu
5. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "sta?e" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). "Sta?e" pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:
a)"niezb?dne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. mog? zapami?tywa? poprzednie czynno?ci (np. otwarte teksty) podczas wracania na stron? w tej samej sesji,
b) uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
d) "wydajno?ciowe" pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
f)"funkcjonalne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce "zapami?tanie" wybranych przez U?ytkownika ustawień i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;
e)"reklamowe" pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie U?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawień dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów tj. np. Facebook, Google, Twitter.
10. Wi?cej informacji na temat plików cookies dost?pnych jest w sekcjach informacyjnych np. "Pomoc" w menu przegl?darki internetowej.

Jak wy??czy? pliki cookies dla wybranych przegl?darek:
A/ Urz?dzenia stacjonarne:
a/Internet Explorer
b/Chrome
c/Safari
d/Firefox
e/Opera

B/Urz?dzenia mobilne:
a/Safari
b/Android
c/Windows Phone
d/Blackberry
体彩屋 南郑县| 禄丰县| 孝感市| 达孜县| 正蓝旗| 吉林省| 绵竹市| 沙坪坝区| 凭祥市| 阿拉尔市| 游戏| 香河县| 四平市| 静宁县| 岗巴县| 渝中区| 石首市| 珲春市| 宁陵县| 新泰市| 锡林浩特市| 洪洞县| 仲巴县| 深州市| 青田县| 共和县| 宝山区| 青川县| 绿春县| SHOW| 长治市| 沙河市| 德清县| 墨竹工卡县| 通河县| 宁化县| 彭泽县| 滨海县| 措勤县| 呼玛县| 屏东市|